Sikafex -11FC+

Sikaflex  -11 FC+

Sikaflex®-11 FC+

Elastyczny kit uszczelniający i klej o wielu zastosowaniach. "Uszczelnianie i klejenie - wszystko na raz"

Jednoskładnikowy, elastyczny uszczelniacz i klej na bazie poliuretanu

Opakowanie: Tuby 310 ml, kiełbaski 600 ml

Może być użyty do wypełniania pionowych i poziomych szczelin, wygłuszania przejść rur przez ich płaszcze w betonie, wypełniania łączeń przegród, uszczelniania spękań, uszczelnień konstrukcji drewnianych i metalowych i podobnych zastosowań.

Może być użyty jako klej o wielu zastosowaniach. Nadaje się przyklejenia ościeżnic, progów, stopni, listew przypodłogowych i wielu innych elementów budowlanych z różnych materiałów.

Właściwości i zalety

- Szybko wiąże bez powstawania pęcherzy

- Doskonała przyczepność do wielu podłoży

- Odkształcalność projektowa do 15 %

- Doskonałe właściwości robocze

- Duża wytrzymałość mechaniczna

- Jednoczesne uszczelnianie i sklejanie

- Do wnętrz i na zewnątrz.

Składowanie

Warunki składowania / Czas przydatności do użycia

Produkt przechowywany z dala od wilgoci i źródeł ciepła, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od +10 do +25°C

najlepiej zużyć w ciągu 15 miesięcy od daty produkcji.

Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

 

Dane techniczne

Baza chemiczna Wiążący pod wpływem wilgoci, jednoskładnikowy poliuretan.

Gęstość ~1,3 kg/dm3 (DIN 53 479-B)

Czas naskórkowania ~ 70 minut (w +23°C i 50% w.w.)

Szybkość utwardzania ~ 3,5 mm na dobę (w +23°C i 50% w.w.)

 

Wymiary szczeliny

Minimalna szerokość 10 mm / Maksymalna szerokość 35 mm*

* Wymiary rekomendowane, dotyczące szczelin dylatacyjnych/pracujących.

Dopuszczalne jest uszczelnianie także szczelin i pęknięć o wymiarach znacznie mniejszych.

Odporność na spływanie 0 mm, bardzo dobra (PN-EN ISO 7390)

 

Temperatura użytkowania -40°C ÷ +80°C

Podłoże musi być czyste i suche, jednorodne, wolne od zatłuszczeń, pyłu i luźnych cząstek. Farby, mleczko cementowe, luźno związane z podłożem cząstki należy bezwzględnie usunąć. Przygotowanie podłoża Sika-flex 11 FC + posiada generalnie wysoką przyczepność do większości czystych, nośnych podłoży. W celu uzyskania optymalnej przyczepności, szczególnie w przypadku aplikacji o wysokich wymaganiach (przy wysokich obciążeniach statycznych lub ekstremalnych warunków atmosferycznych) konieczne jest stosowanie środków czyszczących i gruntujących. Jeśli to konieczne należy najpierw wykonać pola próbne.

Podłoża nie porowate jak metale, powłoki proszkowe itp. muszą być delikatnie uszorstnione drobnym ścierniwem i oczyszczone ściereczką nasączoną Sika Aktivator-205 (Sika Cleaner-205). Po odczekaniu do odparowania rozpuszczalnika (co najmniej 15 minut) należy nanieść na podłoże za pomocą pędzla Sika Primer -3 N i ponownie odczekać do odparowania rozpuszczalnika przynajmniej 30 minut (maksymalnie 8

godzin) Do gruntowania PCW należy użyć Sika Primer-215 odczekać do odparowania rozpuszczalnika przynajmniej 30 minut (maksymalnie 8 godzin).

Podłoża porowate jak beton, zaprawy na bazie cementu, cegły itp. należy zagruntować za pomocą pędzla Sika Primer-3 N i odczekać do odparowania rozpuszczalnika, co najmniej 30 minut (maksimum 8 godzin).

Primery tylko polepszają przyczepność, nie zastępują oczyszczenia powierzchni i nie poprawiają wytrzymałości podłoża.

Materiały gruntujące zwiększają trwałość

Instrukcja aplikacji

Sikaflex 11FC + jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Po odpowiednim przygotowaniu szczeliny, należy wcisnąć w nią na odpowiednią głębokość materiał podpierający (Sika Rundschnur) i jeżeli jest to konieczne zagruntować. Sikaflex 11FC + wyciskać z pistoletu w taki sposób, aby zapewnić pełny kontakt kitu ze ściankami dylatacji. Unikać zamykania bąbelków powietrza w objętości wypełnienia. Taśmę ochronną należy usunąć, kiedy kit jeszcze jest miękki. Powierzchnię wypełnienia można wygładzić. W pełni związany materiał może być szlifowany i poddawany obróbce

mechanicznej.

 

Klejenie:

Po odpowiednim przygotowaniu podłoża Sika flex 11 FC + nanieść w postaci ścieżek lub punktów na klejoną powierzchnię w odstępach kilkucentymetrowych. Ręką należy docisnąć klejony element do podłoża. W razie konieczności używać

taśm klejących, klinów lub stempli, aby utrzymać klejone elementy do momentu wstępnego związania kleju. Niewłaściwie umocowany element może być łatwo odklejony i przyklejony ponownie w ciągu kilku minut od naniesienia kleju.

Optymalna przyczepność jest uzyskiwana po całkowitym związaniu kleju Sikaflex 11FC +, np. po 24 ÷ 48 godzinach w +23°C dla grubości warstwy 2 ÷ 3 mm

 

Czyszczenie narzędzi

Sprzęt i narzędzia należy oczyścić bezpośrednio po aplikacji za pomocą Sika Remover-208 / Sika TopClean-T. Związany materiał można usunąć tylko mechanicznie.

 

Uwagi do stosowania

Elastycznych uszczelniaczy nie należy pokrywać bezpośrednio powłokami.

Powłokami kompatybilnymi można pokrywać uszczelnienie na nie więcej niż 1 mm.

Przydatność powłoki do przemalowania materiału Sikaflex 11 FC + należy sprawdzić zgodnie z normą DIN 52 452-2.

W warunkach atmosferycznych możliwe jest lekkie odbarwienie zwłaszcza materiału o barwie białej (promieniowanie UV, wysokie temperatury, obciążenia chemiczne). Jednak nie wpływa to na inne parametry wytrzymałościowe materiału.

Przed zastosowaniem na kamień naturalny, należy skontaktować się z przedstawicielem Sika Poland.

Nie stosować Sikaflex 11FC + do uszczelniania elementów szklanych i basenów kąpielowych.

Nie stosować na podłoża bitumiczne, z kauczuku naturalnego, chloroprenu, EPDM i inne podłoża mogące wydzielać oleje, plastyfikatory lub rozpuszczalniki. Nie stosować Sikaflex 11FC + do szczelin obciążonych wodą pod ciśnieniem bądź będących w stałym kontakcie z wodą.

Świeżo naniesiony materiał ma zapach zbliżony do „Amaretto” aż do momentu pełnego utwardzenia.

Nie mieszać ani nie narażać Sikafex 11FC + na kontakt z substancjami mogącymi reagować z izocyjanianami, zwłaszcza alkoholami, które często są składnikami rozcieńczalników, rozpuszczalników, środków czyszczących i preparatów antyadhezyjnych. Taki kontakt może zaburzyć lub przerwać proces sieciowania materiału.